Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden | Schrijf je in en krijg 10% korting

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1          JH jewelry: JH jewelry B.V., gevestigd te (2951GP) Alblasserdam aan het adres Plantageweg 44, KvK: 67335756, Btw-identificatienummer: NL002212982B51, (info@jhjewelry.nl)

1.2          Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door JH jewelry zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3          Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door JH jewelry zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4          Overeenkomst: de tussen JH jewelry en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DEEL I 

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2. Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met JH jewelry.

2.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3          Alle aanbiedingen en/of offertes van JH jewelry zijn vrijblijvend, tenzij door JH jewelry uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4          Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes vanJH jewelry zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5          Aanbiedingen en/of offertes van JH jewelry gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6          JH jewelry behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. JH jewelry kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7          Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8          Eventueel aansluitend door of namens JH jewelry gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door JH jewelry.

2.9          Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11      Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens JH jewelry voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12      JH jewelry heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13      Zonder schriftelijke toestemming van JH jewelry is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1          Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door JH jewelry van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2          Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van JH jewelry langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JH jewelry langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3          JH jewelry behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4          JH jewelry is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan JH jewelry een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren. Bij grotere bedragen kan JH jewelry als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. JH jewelry betaalt in dit geval de rembourskosten.

3.5          Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door JH jewelry, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.6          Mocht JH jewelry van haar rechten ingevolge de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert JH jewelry de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt JH jewelry contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.7          JH jewelry is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8          Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Prijzen

4.1          Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2          Alle opgegeven prijzen op jhjewelry.com/global zijn in USD / GBP en inclusief BTW

4.3          Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1          JH jewelry is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2         De betalingen moeten door de Consument per direct worden voldaan via Ideal. Of vooraf worden overgemaakt via bankcontact. 

6. Levering

6.1          JH jewelry gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan JH jewelry is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2          Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan JH jewelry kenbaar heeft gemaakt.

6.3          De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van JH jewelry zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. JH jewelry zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4          Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij JH jewelry tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan JH jewelry bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan JH jewelry) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan JH jewelry. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan JH jewelry schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken is om reden van hygiene niet mogelijk.

7.2          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan JH jewelry worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3          De garantieregeling en -termijn van JH jewelry komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. JH jewelry is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

7.4          Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door JH jewelry gegrond worden bevonden, zal JH jewelry naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. JH jewelry is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.5          De garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

a)   De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b)   De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van JH jewelry en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;

c)    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Retourzendingen

8.1          Retourneren van goederen is op basis van hygiene niet mogelijk

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1          Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van JH jewelry totdat alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan JH jewelry zijn voldaan.

9.2          Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3          Het is de Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JH jewelry separaat te bewaren.

9.4          Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door JH jewelry, toebehoren aan JH jewelry..

9.5          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door LOAVIES kan worden opgevraagd en ingezien.

 

10. Overmacht

10.1      In geval van overmacht is JH jewelry bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JH jewelry alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

10.3     JH jewelry behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JH jewelry gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4      IndienJH jewelry bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1      De aansprakelijkheid van JH jewelry – evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door JH jewelry ingeschakelde derden - is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van JH jewelry wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van JH jewelry komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van JH jewelry steeds beperkt tot het bedrag dat door de Consument-afnemer en/of Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan JH jewelry is betaald, tot een maximum van EUR 1.000.

11.2      JH jewelry is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

12. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1      Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer jegens JH jewelry, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1      Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij JH jewelry, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van JH jewelry. JH jewelry houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2      JH jewelry respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3     JH jewelry maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1      Op alle Overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij JH jewelry er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen.

DEEL II 

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

Model ontbinding/herroeping Consument-afnemer 


Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

JH JEWELRY B.V.

Plantageweg 44

2951GP ALBLASSERDAM

info@jhjewerly.nl

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen Consument-afnemer(s)

 

Adres Consument-afnemer(s)

 

Handtekening van Consument-afnemer(s)

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.